Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Podružný vodoměr

Odebíráte více než 30 kubíků pitné vody, kterou neodvádíte do kanalizace?

Podružný vodoměr

V případě, že prokazatelně odebíráte vodu, kterou neodvádíte do kanalizace, můžete uplatnit slevu na stočném.

Zákon na tyto případy pamatuje ustanovením § 19 odst. 7 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění:
(7) Jestliže odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypuštění do kanalizace a toto množství je prokazatelně větší než 30 m3 za rok, zjistí se množství vypouštěné odpadní vody do kanalizace buď měřením, nebo odborným výpočtem podle technických propočtů předložených odběratelem a ověřených provozovatelem, pokud se předem provozovatel nedohodne s odběratelem jinak.

Pro uplatnění nároku na slevu musí odběratel SčVK splnit vedle zákonné podmínky (množství neodvedené do kanalizace musí být větší, než 30 m3 za rok) také povinnost prokázat toto množství měřením - dle platného fakturačního měřidla. Jinými slovy - k prokázání množství vody neodvedené do kanalizace je nutné nechat si nainstalovat tzv. "podružný zálivkový vodoměr". Podružný vodoměr je vždy ve vlastnictví odběratele a musí v souladu s platnou legislativou splňovat veškeré náležitosti platného stanoveného měřidla. Množství vody, odvedené do kanalizace, je pak vypočteno jako rozdíl mezi množstvím vody zjištěném odečtem hlavního fakturačního vodoměru a množstvím vody zjištěném odečtem podružného vodoměru.

V případě zájmu o instalaci zálivkového vodoměru je uplatňován následující postup:
-       odběratel se obrátí na na Zákaznické centrum, nebo písemně na adresu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, nebo e-mailem na info@scvk.cz
-       SčVK  upozorní odběratele na zákonnou podmínku pro uplatnění odpočtu a zajistí prohlídku odběrného místa
-       při prohlídce na OM je s odběratelem upřesněno místo osazení podružného vodoměru, předběžně dohodnut termín, cena dle platného ceníku a další nezbytnosti

Montáž podružného vodoměru si zajišťuje odběratel na vlastní náklady tj. objednávkou u Severočeské servisní, a. s., případně u jiné odborně způsobilé firmy, která je oprávněna k montáži stanovených měřidel.

Odběratel uzavře ke stávající smlouvě dodatek smlouvy ke snížení stočného o spotřebovanou vodu. V tomto dodatku jsou podmínky poskytnutí slevy stočného, ale i výluky, při kterých se sleva stočného neposkytne.
-       revizí zálivkového vodoměru je podružný vodoměr zkontrolován a zajištěn proti manipulaci

Závěrem jedno upozornění: vodoměr s neplatným úředním ověřením (prošlým cejchem) není považován za fakturační měřidlo! Protože jde o vodoměr ve vlastnictví odběratele, je zajištění nového vodoměru/úředního ověření plně v kompetenci odběratele.

Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:

601 267 267

840 111 111

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Staňte se členy našeho týmu.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa