Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Realizace přípojky

realizace_vodovodni_přípojkyVodovodní přípojky

1) Provozovatel bude vždy zajišťovat montáž u všech nových přípojek na stávajícím vodovodním řadu (řad v provozování) na náklady vlastníka přípojky dle platného ceníku provozovatele.

2) Montáží vodovodní přípojky se rozumí navrtávka na stávajícím řadu přes samotnou montáž vodovodní přípojky a to včetně zajištění materiálu vodovodní přípojky a to v rozsahu od řadu až po vodoměr.

3) Montáž lze provést výlučně při stavební připravenosti, kterou se rozumí: výkopové práce, podsyp potrubí, osazená vodoměrná šachta, prostupy do objektů atd.

Odběratel pro úspěšné sepsání „Objednávky a předání prací na vodovodní síti“ předkládá manažerovi provozu vodovodů:
- Formulář „Žádost o zřízení přípojky – část A“.
- Smlouvu o dodávce vody s odloženou účinností.
- Potvrzení majitele pozemku ke vstupu na tento pozemek s prohlášením, že provedením dohodnutých prací nedojde k porušení práv třetích osob.
- Prohlášení objednavatele o stavební připravenosti pozemku (výkopu) - stavby dle schválené PD.
- Doklady o výkopových pracích – zvláštní užívání komunikace.

Příklady:

1) Stávající vodovodní řad - provozovaný řad
Vlastník pozemku si vyřídí stavební povolení na výstavbu RD včetně vodovodní přípojky, nebo ohlášení stavby či územní rozhodnutí, případně územní souhlas jen na vodovodní přípojku.

K uzavření smlouvy o dodávce vody dochází po udělení povolení stavby resp. před realizací vodovodní přípojky. Účinnost smlouvy o dodávce pitné vody je k datu osazení vodoměru.

2) Nový vodovodní řad s přípojkami - neprovozovaný řad/v budoucnu provozovaný
Provozovatel přednostně požaduje oddělenou výstavbu přípojek (výstavba vodovodního řadu a vodovodních přípojek probíhá samostatně).

Realizace vodovodní přípojky se v takovýchto případech uskuteční až po předání vodovodního řadu do majetku či nájmu vlastníka VHI, tedy v době, kdy se z neprovozovaného řadu stává řad provozovaný.

3) V případech, kdy investor požádá z technických důvodů provozovatele o možnost společné výstavby vodovodních řadů a vodovodních přípojek a řad bude zároveň v budoucnu provozovaný
Realizaci stavby vodovodního řadu a vodovodních přípojek si investor zajišťuje sám s tím, že v případě budoucího provozování budou provozem vodovodů v rámci realizace stavby vykonávány kontroly díla se zápisem ve stavebním deníku.

Stavebník obdrží souhlas od provozovatele v rámci řízení o povolení stavby pouze za podmínky zakončení vodovodních přípojek v samostatných vodoměrných šachtách.

K  podání "Žádosti o zřízení vodovodních přípojek" dochází před kolaudací vodovodního řadu, resp. v případě souhlasného vyjádření provozovatele ke kolaudaci.

V případě nedodržení podmínek stanovených provozovatelem, zejména pak:
- nedodržení podmínek plynoucích z platných povolení staveb a to při realizaci stavby vodovodního řadu, včetně vodovodních přípojek
- nepodáním "Žádosti o zřízení vodovodní přípojky"
- nepředání dokladu o technickém stavu vodovodní přípojky - revize vodovodní přípojky - vyhotovuje pouze provozovatel

nebude udělen souhlas s kolaudací stavby. Souhlas budoucího provozovatele s kolaudací stavby, bude udělen až po odstranění vad a nedodělků bránících užívání stavby.

K sepsání smlouvy o dodávce vody lze přistoupit až po předání vodovodního řadu do naší správy.

4) Nový vodovodní řad s přípojkami - neprovozovaný řad/v budoucnu neprovozovaný
Tento případ nastává v okamžiku, kdy investor vodovodního řadu nebude předávat vodovod do majetku či nájmu vlastníka VHI a nebo v případě, kdy nebyl dodržen postup při výstavbě.

V takovémto případě je nutné vybudovat jednu společnou vodoměrnou šachtu v místě napojení související infrastruktury (a celé zájmové lokality) na stávající vodovodní síť a s vlastníkem vodovodu uzavřít "Dohodu vlastníků souvisejících VH infrastruktur".

 

realizace_kanalizačni_přípojkyKanalizační přípojky

Provozovatel rozhodne o provedení napojení na kanalizační stoku a to buď realizací nové kanalizační přípojky samotným provozovatelem a to vždy na náklady vlastníka přípojky dle platného ceníku provozovatele a nebo realizací jiným subjektem, nicméně vždy za účasti příslušného pracovníka provozu.

Účinnost smlouvy o odvádění odpadních vod je k datu vyhotovení revize kanalizační přípojky.

Příklady:

1) Stávající kanalizační řad - provozovaný řad
Vlastník pozemku si vyřídí stavební povolení na výstavbu RD včetně kanalizační přípojky nebo ohlášení stavby či územní rozhodnutí, případně územní souhlas.

K  uzavření smlouvy o odvádění odpadních vod dochází po udělení povolení stavby resp. před realizací kanalizační přípojky.

2)  Nový kanalizační řad s přípojkami - neprovozovaný řad/v budoucnu provozovaný
Provozovatel přednostně požaduje, aby výstavba přípojek probíhala současně s výstavbou kanalizační stoky.

Stavebník obdrží souhlas od provozovatele v rámci řízení o povolení stavby pouze za podmínky zakončení:
     a) v domovní revizní šachtě
     b) nebo zaslepením potrubí za hranicí veřejného prostranství.

Realizaci stavby kanalizačního řadu a kanalizačních přípojek si investor zajišťuje sám s tím, že v případě budoucího provozování budou provozem kanalizací v rámci realizace stavby vykonávány kontroly díla se zápisem ve stavebním deníku.

K podání "Žádosti o zřízení kanalizačních přípojek" dochází před kolaudací kanalizačního řadu, resp. v případě souhlasného vyjádření provozovatele ke kolaudaci.

V případě nedodržení podmínek stanovených provozovatelem, zejména pak:
- nedodržení podmínek plynoucích z platných povolení staveb a to při realizaci stavby kanalizačního řadu, včetně kanalizačních přípojek
- nepodáním "Žádosti o zřízení kanalizační přípojky"

nebude udělen souhlas s kolaudací stavby. Souhlas budoucího provozovatele s kolaudací stavby bude udělen až po odstranění vad a nedodělků bránících užívání stavby.

K sepsání smlouvy o odvádění odpadních vod lze přistoupit až po předání kanalizačního řadu do naší správy.

3) Nový kanalizační řad s přípojkami - neprovozovaný řad/ v budoucnu neprovozovaný
Tento případ nastává v okamžiku, kdy investor kanalizačního řadu nebude předávat kanalizační řad do majetku či nájmu vlastníka VHI a nebo v případě, kdy nebyl dodržen postup při výstavbě.

V takovémto případě je nutné v místě napojení na kanalizaci  vybudovat měrný objekt, osadit měření a s vlastníkem kanalizace uzavřít "Dohodu vlastníků souvisejících VH infrastruktur".

Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:

601 267 267

840 111 111

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Staňte se členy našeho týmu.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa