Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

1993 - 1999

1994

Během roku 1994 byly zavedeny nové programy pro chod společnosti, které zajišťují dobrý ekonomický a technický chod společnosti. Značné finanční prostředky byly věnovány na obnovu dopravního a mechanizačního parku.
Společnost se začala řídit novým Organizačním řádem. Byla vypracována Filosofie společnosti a Kodex chování zaměstnanců společnosti.

Dne 24. 1. 1994 byla mezi SVS a SčVK uzavřena dlouhodobá nájemní smlouva, která zajišťuje :

  • plynulé a bezporuchové zásobování obyvatel a ostatních subjektů kvalitní pitnou vodou - odvádění a čištění odpadních vod
  • údržbu, obnovu a rozvoj vodárenství a jiného majetku vlastníka
  • postupné zlepšování služeb v množství a kvalitě
  • zvyšování hospodárnosti při provádění všech uvedených činností
  • dosažení evropských standardů kvality pitné vody aj.

Ve spolupráci se SVS byly dokončeny ČOV Liberec a ČOV Litoměřice.

1995

Fond národního majetku ČR , č.j. 192 / 824 / 386 / A ze dne 10.2.1995 sdělil rozhodnutí vlády o přímém prodeji akcií SčVK zahraničnímu zájemci.
Nabyvatel Welsh Water International LTD.
Hlavním úkolem roku 1995 bylo zlepšování služeb jednotlivým zákazníkům.
V rámci organizační struktury byl zrušen závod Žatec, část byla přičleněna k závodu Chomutov a část k závodu Most.

1996

Došlo k rozvoji podnikatelských aktivit společnosti. Získávání dalších potencionálních zákazníků, jejich uspokojení v komplexnosti nabízených služeb zůstalo i nadále nezbytným předpokladem rozvoje společnosti. Úroveň poskytovaných služeb společností, její materiální a personální vybavení, vytvářelo dobré předpoklady k rozšíření i mimo jejich region.

1997

Společnost si zachovává čestné místo na českém akciovém trhu a nejlepší postavení mezi českými vodohospodářskými společnostmi.
Významnou událostí tohoto roku bylo získání ratingového ohodnocení podnikatelské činnosti společnosti A aa-. Všechny podniky v České republice byly rozděleny dle činností do 22 skupin. SčVK spolu s dalšími vodárenskými společnostmi, byla zařazena mezi podniky teplárenské, elektrárenské a plynárenské. V této vysoké konkurenci se společnost umístila na 1. místě. V hodnocení jednotlivých společností se společnost umístila na 74.místě v „TOP 100“ nejúspěšnějších firem České republiky.

V průběhu roku byla dokončena rekonstrukce ÚV Meziboří. Zcelkové roční výroby vody, která činila 113,486 mil.m3, připadlo 53,8 % na povrchové zdroje. Pitná voda je dodávána 1,048 mil.obyvatel. Specifická spotřeba vody činila 124,8 l/os./d.

1998

V listopadu 1998 vstupuje do společnosti francouzská společnost VIVENDI odkupem 43,17 % akcií společnosti. Tímto se VIVENDI zařadila na první místo mezi vlastníky společnosti. Dalších 34,75 % zůstává ve vlastnictví SVS. Společnost Hyder Investment B.V. vlastnící 20 % akcií, zůstává i nadále třetím nejvýznamnějším akcionářem.

Došlo ke sloučení závodů Česká Lípa a Děčín s umístěním vedení do Děčína. K 1. 1. 1998 došlo k převodu provozu Vodoměrné dílny Liberec ze závodu Vratislavice nad Nisou na GŘ Teplice.

Dokončena rekonstrukce ÚV Meziboří.

1999

Nájemní smlouva mezi SčVK a SVS prodloužena do roku 2020.
Významným rozhodnutím hlavních akcionářů spol.Vivendi Water a SVS bylo Jednání o shodě, včetně zrušení veřejné obchodovatelnosti akcií SčVK.

Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:

601 267 267

840 111 111

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Staňte se členy našeho týmu.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa