Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Obecné podmínky

vodovodni_pripojkaVodovodní přípojka

je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu. Vodovodní přípojka není vodním dílem.

Vlastníkem vodovodní přípojky vybudované před účinností zákona č. 274/2001 Sb., tj. před 1. 1. 2002, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod, neprokáže-li se opak. Přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak. Vlastníkem přípojky vybudované po 1. 1. 2002 je osoba, která na své náklady přípojku pořídila. Pro jednu nemovitost s vlastním číslem popisným/evidenčním nebo k samostatné stavbě se pořizuje obvykle jedna přípojka, tj. jeden uzávěr u řadu, jeden fakturační vodoměr. Vlastní odbočení tj. odbočka z řadu příp. navrtávka je prováděna na náklady vlastníka vodovodního řadu.

V souvislosti s připojením vodovodní přípojky k veřejnému vodovodu je nutné upozornit na skutečnost, že je nepřípustné spojovat vnitřní vodovod, napojený na veřejnou vodovodní síť, s potrubím zásobovaným z jiného zdroje (např. z vlastní studny, prameniště, nádrže apod.).

kanalizacni_pripojkaKanalizační přípojka

je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústěné do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem.

Vlastníkem kanalizační přípojky vybudované před účinností zákona č. 274/2001 Sb., tj. před 1. 1. 2002, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci, neprokáže-li se opak. Přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak. Vlastníkem kanalizační přípojky vybudované po 1. 1. 2002 je osoba, která na své náklady přípojku pořídila. Pro jednu nemovitost s vlastním číslem popisným/evidenčním nebo k samostatné stavbě se pořizuje obvykle jedna přípojka. Vlastní odbočení tj. odbočka z řadu příp. navrtávka (tlaková kanalizace) je prováděna na náklady vlastníka kanalizačního řadu.

V souvislosti s připojením kanalizační přípojky k veřejné kanalizaci je nutné upozornit na skutečnost, že každý producent odpadních vod (odběratel) musí vypouštět pouze odpadní vody  splňující  limity  znečištění dle příslušného Kanalizačního řádu.

Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:

601 267 267

840 111 111

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Staňte se členy našeho týmu.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa