Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Chemikálie

Vzhledem k povinnosti zveřejnit druhy používaných chemikálií pro upravu vody, je v níže uvedeném souboru kompletní přehled jednotlivých druhů používaných v naší společnosti.

K úpravě vody z povrchových nebo podzemních zdrojů na vodu pitnou se používá celá řada chemikálií. Bez těchto látek by nebylo možné vodu upravit na kvalitu, kterou požaduje legislativa. Všechny chemické látky používané při úpravě pitné vody musí splňovat zákonem předepsané požadavky a jejich používání musí být státními orgány schváleno. Veškeré informace o chemické látce jsou shrnuty v bezpečnostním listu, který je dodáván spolu s danou chemickou látkou. V následujícím seznamu jsou uvedeny všechny chemické látky a přípravky, které společnost Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Teplice používá při úpravě pitné vody.

Chemikálie

V případě že chcete mít i jednotlivé bezpečnostní listy jednotlivých chemikálií stáhněte si všechny soubory v ZIP archivu (archiv ZIP)ZIP archivu ( velikost 1.8 MB).

Síran hlinitý
Jedná se o tzv. koagulační činidlo, které ve vodě vytvoří vločky, jež mají schopnost do sebe vázat nečistoty obsažené v surové, převážně povrchové vodě. Vytvořené vločky se zachycenými nečistotami se následně odstraňují na pískových filtrech. Bez této látky by nebylo možno vodu z povrchových zdrojů upravit. Na úpravny vody je síran hlinitý dodáván jako roztok o koncentraci 50 % nebo jako granulát, z něhož se teprve na úpravně připravuje roztok požadované koncentrace.

Vápenný hydrát
Jedná se vlastně o obyčejné vápno, které je běžně známé například ze stavebnictví. Přírodní povrchové i podzemní vody jsou mírně kyselé. K dalšímu snížení hodnoty pH nebo-li okyselování dochází při dávkování síranu hlinitého. Proto je nutné při úpravě jejich pH zvýšit. K úpravě hodnoty pH směrem k vyšším hodnotám se používá právě vápno. To se samozřejmě nesype do vody v pevné podobě, ale dávkuje se v podobě vápenného mléka nebo vápenné vody. K přípravě vápenné vody se na úpravnách využívají velké nádrže zvané sytiče, ve kterých se vápno rozpouští.

Vápenec, Dolomit, Mramor a jiné odkyselovací hmoty
Tyto hmoty jsou přírodními materiály, které se používají k odkyselování vody převážně podzemního původu. V některých místech je zdrojem pitné vody podzemní voda s dobrou kvalitou, ale může stát, že je tato voda mírně kyselá. Pak je nutné kyselost vody snížit neboli zvýšit hodnotu pH. To se děje průtokem vody přes vrstvu odkyselovací hmoty, která je nasypána ve filtru. Voda hmotu pomalu rozpouští a obohacuje se zdraví prospěšnými minerály, zejména vápníkem a hořčíkem. Zároveň voda ztrácí svou kyselost.

Hydroxid sodný
V případě, že je přírodní voda přitékající do úpravny mírně kyselá je nutné její kyselost snížit neboli zvýšit hodnotu pH. Na úpravnách, jejichž kapacita je malá, nejvýše několik litrů za sekundu, by bylo neekonomické budovat vápenné hospodářství. Úprava hodnoty pH se zde děje dávkováním roztoku hydroxidu sodného.

Soda
Na některých úpravnách, které upravují kyselejší přírodní vodu se jako činidlo zvyšující hodnotu pH používá soda, která se běžně používá v potravinářství. Jedná se zejména o úpravny, které se nacházejí v chráněných územích, kde není možné budovat vápenné hospodářství nebo jsou tyto úpravny hůře přístupné a doprava vápna do těchto míst by byla velice komplikovaná. Zároveň je kapacita těchto úpraven natolik velká, že by bylo neekonomické používat zde hydroxid sodný. Soda se na úpravny dodává v práškové podobě a pro dávkování se připravuje roztok příslušné koncentrace.

Pomocný flokulant
Při úpravě některých povrchových vod síranem hlinitým vznikají poměrně malé vločky, které se mohou na pískových filtrech hůře zachycovat. Z tohoto důvodu se při úpravě těchto vod používá pomocný organický flokulant, který dokáže spojit několik menších vloček do jedné větší. Odstranit tuto velkou vločku na pískovém filtru pak již není problém.

Chlór, chlornan sodný
Pitná voda dodávaná spotřebiteli musí být hygienicky ošetřena. Jednou z možností hygienického zabezpečení vody je její chlorace. Tu je možno provádět dávkováním plynného chlóru nebo roztoku chlornanu sodného do upravené vody. Chlór ve vodě brání množení mikroorganismů a udržuje ji hygienicky nezávadnou. V případě, že je chlór z vody cítit, nejedná se v žádném případě o závadu!

Manganistan draselný
Některé druhy podzemních a povrchových vod obsahují zvýšené množství rozpuštěného železa a manganu. Tyto prvky nejsou zdraví škodlivé, ale mohou způsobovat hnědé zabarvení vody. Aby bylo možné je při úpravě vody odstranit, je nutné je nejprve převést z formy rozpuštěné na nerozpuštěnou, kterou lze pak odstranit na pískových filtrech. K této reakci, zvané oxidace, se používá manganistan draselný lidově zvaný hypermangan. Roztok manganistanu draselného neboli hypermanganu bývá například i v domácích lékárničkách a používá se jako desinfekční činidlo při drobném poranění.

Kyslík
Tento plyn je při úpravě vody používán v případě, že voda obsahuje zvýšené množství železa nebo manganu. Na úpravnu vody je kyslík dodáván v tlakových lahvích, ze kterých se dávkuje do vody. Kyslík oxiduje železo a mangan z rozpuštěné formy na nerozpuštěnou, kterou lze pak odstranit na pískových filtrech.

Ozón
Tento plyn se vyrábí přímo na úpravně vody ze vzdušného nebo čistého kyslíku pomocí elektrického výboje (obdoba blesku při bouřce, kdy rovněž dochází ke vzniku ozónu). Na některých úpravnách se tento plyn používá jako prostředek pro oxidaci látek přítomných ve vodě, například převedení železa a manganu z rozpuštěné formy na formu nerozpuštěnou, kterou je možné zachytit na pískových filtrech. Ozón je velmi nestálý a ve vodě se rozpadá zpět na kyslík. Kromě účinků oxidačních má ozón i účinky desinfekční, neboť je schopen hubit případně přítomné mikroorganismy.

Oxid uhličitý
Některé druhy přírodních vod jsou velmi málo mineralizovány. Mineralizace těchto vod se při úpravárenském procesu zvyšuje společným dávkováním vápna a oxidu uhličitého do upravené vody. Oxidu uhličitého se není třeba obávat neboť se běžně vyskytuje v podzemních vodách nebo v celé řadě balených minerálních vod a dalších nápojů (limonády, pivo apod.).

Polyfosforečnany
Některé druhy vody dopravované ke spotřebiteli ocelovým potrubím mohou na ocel působit agresivně. Do vody by se pak mohlo dostat železo z potrubí. I když je železo zdravotně nezávadné, může vodu rezavě zbarvovat. Aby se tomuto působení vody na ocelové potrubí zabránilo, dávkují se do upravené vody antikorozní přípravky. Tyto přípravky složené z fosforečnanů a polyfosforečnanů vytvoří na vnitřním povrchu potrubí ochrannou vrstvu, která brání vodě v působení na potrubí. Fosforečnanů a polyfosforečnanů se není třeba ani v nejmenším obávat, neboť se jedná o látky běžně se vyskytující v celé řadě potravin a to v poměrně velkých množstvích (čokolády, nápoje typu Cola apod.).

Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:

601 267 267

840 111 111

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Staňte se členy našeho týmu.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa