Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Měření množství vod

vodomerOdběr vody je zpravidla vždy určen podle vodoměru. Množství vody vypuštěné do veřejné kanalizace se většinou neměří, platí zásada, že množství vody, které odběratel z veřejného vodovodu odebral, vypustí do veřejné kanalizace. Pokud je Vaše množství vypouštěných odpadních vod výrazně nižší než voda odebraná z vodovodu, a Vy byste byli poškozeni účtováním stočného podle vodného, lze tuto situaci řešit měřením odpadních vod. Toto měření zřizuje majitel připojené nemovitosti na své kanalizační přípojce. Umístění měřícího zařízení a jeho typ se musí předem dohodnout s provozovatelem veřejné kanalizace. Pokud bude metrologicky správně zajištěno měření odpadních vod v kanalizační přípojce, budeme Vám stočné fakturovat podle naměřených údajů. Naše akciová společnost již několik let realizuje záměr, přejít u všech odběratelů vody na měřené dodávky, to znamená na všech vodovodních přípojkách namontovat vodoměry. I přes tuto snahu zůstanou i nadále některé objekty, kde z různých důvodů nebude technicky možné vyhovujícím způsobem namontovat vodoměr. U těchto objektů budeme nadále uplatňovat paušální odběr vody, tj. odběr vody, při kterém se za odebranou vodu platí pevně dané množství podle vybavenosti objektu z hlediska spotřeby vody a počtu osob, které objekt užívají. Směrná čísla spotřeby vody na osobu za rok jsou přesně vymezena legislativním předpisem a nelze je individuálně upravovat.

 Součástí uzavírané smlouvy musí být, v případě popsaného paušálního odběru, příloha smlouvy, ve které se uvádí vybavenost nemovitosti a počet osob, které ji užívají. U podnikatelských objektů se, mimo základní smlouvy na odběr vody a vypouštění odpadních vod, sjednává také smlouva na odvádění srážkových odpadních vod, odváděných z připojené nemovitosti. Podmínky pro sjednání smluvní přílohy na odvádění dešťových odpadních vod jsou dané metodickým předpisem. Při výpočtu vypouštěných objemů se vychází z celkového ročního srážkového normálu v lokalitě, kde se nemovitost nachází, a z výměry odvodňovaných zpevněných i nezpevněných ploch, které k připojené nemovitosti patří.

 Nedílnou součástí smlouvy jsou všeobecné podmínky dodávky vody a odkanalizování, které upravují pravidla vztahu mezi naší společností a Vámi - zákazníky. Rozhodně Vám doporučujeme, abyste se s uvedenými všeobecnými podmínkami před podpisem smlouvy seznámili.

Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:

601 267 267

840 111 111

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Staňte se členy našeho týmu.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa