Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Compliance

DEKLARACE PROTIKORUPČNÍHO JEDNÁNÍ
Společnosti skupiny Severočeská voda, tj. Severočeská vodárenská společnost a.s., Severočeské vodovody a kanalizace a.s., Mateotech a.s., Mateo Solutions a.s. a Severočeská servisní a.s. (dále jen "Společnosti")

My, Společnosti, odmítáme a netolerujeme korupční jednání v jakékoliv jeho podobě. Za účelem prosazování boje proti korupci, vyjádření nulové tolerance ke korupci a řízení korupčních rizik činíme veškeré kroky k přijetí, nastavení a udržování účinného protikorupčního programu Společností zavedeného podle mezinárodně uznávané protikorupční normy ISO 37001 (dále jen "ABMS"). Zavazujeme se tento program dodržovat.

Naším úsilím je nastavit takové podmínky, které povedou k eliminaci nebo zabrání vzniku korupčního jednání v našich společnostech.

ABMS Společností je závazný pro všechny řídící úrovně Společností od vrcholového vedení napříč zaměstnaneckou strukturou, jakož i pro každého, kdo jedná jménem Společností nebo je s nimi v obchodním vztahu.

Pravidla chování

Nulovou toleranci vyjadřujeme jednoznačně a zřejmě - není přípustné, aby kdokoliv ze Společností jednal korupčně. Nikdy nepřijímáme, nepožadujeme, neslibujeme ani si nenecháváme slíbit jakoukoliv materiální i nemateriální hodnotu, která by měla ovlivnit naše chování a úsudek. Stejně tak se nikdy neuchylujeme ke korupčnímu jednání v jakékoliv podobě my sami ve vztahu ke třetím stranám, a to zejména a včetně úředních osob. Pro zřejmost a nezpochybnitelnost uvádíme, že žádný z vrcholových představitelů, vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců ani žádná z třetích stran jednajících jménem Společností:

  • nepřijme, nepožádá a nenechá si slíbit úplatek;
  • neposkytne, nenabídne a neslíbí úplatek;
  • nebude ve střetu zájmů nebo zabrání zneužití pozice ve střetu zájmů;
  • nespáchá a nevyužije žádné formy zprostředkování úplatkářství, tzn. nevyužije třetí strany k tomu, aby nabízela nebo obdržela úplatek.

Prohlašujeme, že je naší prioritou v co nejvyšší míře odstranit a omezit příležitosti pro vznik korupce.

Korupční jednání v jakékoliv své podobě je v rámci Společností řízeno jako jedno z prioritních rizik a na základě a v rámci ABMS je k řízení tohoto rizika přistupováno systematicky s cílem ho minimalizovat nebo eliminovat. Prostřednictvím ABMS podporujeme boj proti korupci zejména prevencí, ale klademe důraz i na odhalení a důkladné prošetření případného korupčního jednání. Tento přístup vytváří transparentní prostředí jak vůči zaměstnancům a akcionářům, tak vůči veřejnosti.

Deklarujeme a pro stvrzení této deklarace připojujeme níže své podpisy, že:

  • jdeme příkladem;
  • se vždy chováme čestně a eticky;
  • chceme proti korupčnímu jednání působit preventivně, případně korupční jednání včas odhalit a reagovat na něj;
  • prosazujeme nulovou toleranci korupčního jednání shora a začleňujeme ji jako přirozenou součást kultury Společností;
  • usilujeme o udržení a posílení důvěryhodnosti Společností;
  • každý zaměstnanec napříč strukturami Společností má a zná v boji s korupcí svoji roli a odpovědnost.

Dosažení deklarovaného zajišťujeme prostřednictvím ABMS včetně nastavení soustavy vnitřních kontrol, procesů a postupů, které jako systém vytváří účinný obranný val před korupčním jednáním zaměstnanců i třetích stran.

Vyzýváme každého, aby upozornil na podezření na korupční jednání vrcholových představitelů, vedoucích zaměstnanců, jiných zaměstnanců nebo třetích stran jednajících jménem Společností. Zavazujeme se poskytnout podporu každému, kdo předá oznámení nebo se odmítne korupčního jednání účastnit a oznámí to. Garantujeme, že žádný z oznamovatelů nebude vystaven postihu nebo znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční jednání.

Za účelem podání takových oznámení jsou zřízeny následující komunikační kanály, kde je oznámení možné provést i anonymně:

E-mail: compliance@svs.cz

Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, Teplice, 415 50

Telefon: 417 535 439

Tato Deklarace protikorupčního jednání byla přijata vedením Společností dne 4.10.2021.

Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:
601 267 267 / 840 111 111

kontaktní e-mail:
info@scvk.cz

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa