Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Společnost

Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) je provozní společností, jejímž posláním je provozování vodárenské infrastruktury v severních Čechách.

Jako většinový vlastník servisní společnosti (SčS) zajišťuje provozování vodohospodářského majetku. Péči o tento majetek a poskytování kvalitních a spolehlivých služeb spočívajících ve výrobě a dodávce pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod. Všechny tyto činnosti jsou prováděny efektivně a v souladu s požadavky legislativy, vlastníků, odběratelů a zákazníků.

SčVK je moderní, dynamicky se rozvíjející společností, která se svými výsledky řadí ke špičce vodárenství v ČR. Společnost zásobuje pitnou vodou 1,1 mil. obyvatel na území Libereckého a Ústeckého kraje. Společnost má 358 zaměstnanců a provozuje 81 úpraven pitné vody a 211 čistíren odpadních vod. Délkou provozovaných sítí je největší společností v zemi.

Společnost provozuje vodohospodářský majetek Severočeské vodárenské společnosti a.s., VHS Turnov a města Roztoky. Je na špičce v implementaci moderních technologií pro úpravu a čištění vody.

Zásadní důraz klade společnost na spokojenost zákazníků a úsporu času při vyřizování jejich požadavků. Vysokou kvalitu poskytovaných služeb dokládá diamantový certifikát dle ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 45001 a ISO 50001.

Na konci roku 2018 a začátku roku 2019 došlo ke změnám, kdy Severočeská vodárenská společnost a.s. (SVS) nabyla majoritní podíl ve společnosti SčVK vlastnící také 100% podíl ve společnosti Mateotech s.r.o. SVS bude u společností SVS, SčVK, Mateotech uplatňovat jednotné řízení, které by mělo být realizováno prostřednictvím koncernových politik. 
 

Koncernová deklarace:

Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO: 49099451, se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 41550, ("Společnost") je členem koncernu ve smyslu ust. § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, jehož řídící osobou je společnost Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO: 49099469, se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 41550. 

Vedle Společnosti jsou dalšími řízenými osobami:
společnost Mateotech a.s., IČO: 294 15 560,  se sídlem Přítkovská 1689/14, Trnovany, Teplice, PSČ 415 50.
společnost Mateo Solutions a.s., IČO: 092 18 807, se sídlem Přítkovská 1689/14, Trnovany, Teplice, PSČ 415 50

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem.
IČ: 49099451
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka Teplice, č.ú.: 3507501/0100

Poslání společnosti:

Provozování vodárenské infrastruktury a poskytování kvalitních a spolehlivých služeb spočívajících ve výrobě a dodávce pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod v rámci působnosti společnosti.

Cíle společnosti:

 • Naplňování strategických cílů rozvoje vodohospodářství v regionu.
 • Poskytování kvalitních vodohospodářských služeb v daném regionu tak, aby v oblasti dodávky pitné vody, odkanalizování a čištění odpadních vod byla zajištěna odpovídající kvalita života spotřebitelů.

Politika společnosti ve vztahu k ISŘ BOZP, environmentu a energetického managamentu:

Politika společnosti je zaměřena především na následující cílové skupiny, oblasti a
na systém řízení BOZP, environmentu a energetického managementu.

Zákazníci
 • Zvyšujeme spokojenost zákazníků neustálým zlepšováním kvality a
  spolehlivosti poskytovaných služeb.
 • Rozšiřujeme a zvyšujeme efektivitu poskytovaných služeb.
 • Vyřizujeme požadavky zainteresovaných stran - měst a obcí, jejich obyvatel a
  našich zákazníků v rámci interní a externí komunikace.
 • Posilujeme důvěru stávajících i potencionálních zákazníků, akcionářů a široké
  veřejnosti ve skupinu prostřednictvím otevřené komunikace s nimi.
Zaměstnanci
 • Využíváme společného potenciálu skupiny s cílem podporovat kvalifikované a
  kompetentní zaměstnance, kteří jsou garancí odborného a korektního
  přístupu k požadavkům zákazníků, a kteří svojí iniciativu plně využívají ke
  zvyšování kvality a efektivity poskytovaných služeb.
 • Zajišťujeme kontinuální vzdělávání zaměstnanců skupiny tak, aby byli
  kvalifikováni pro výkon své funkce.
 • Vytváříme vhodné pracovní podmínky pro zaměstnance a další spolupracující
  subjekty.
 • Klademe důraz na interní komunikaci a srozumitelnost sdělení pro
  zaměstnance společnosti i další subjekty.
Majetek
 • Efektivně provádíme správu veškerého majetku, zvláště pak
  vodohospodářského majetku.
 • Zajišťujeme provozování majetku a optimální péči o něj s cílem zvyšovat jeho
  provozní spolehlivost.
 • Systematicky obnovujeme a přiměřeně rozšiřujeme vodohospodářský
  majetek v souladu s platnými právními předpisy a environmentálními
  požadavky.
Systém řízení BOZP, environmentu a energetického managementu
 • Dodržujeme právní předpisy a rozhodnutí správních orgánů.
 • Hledáme úspory ve spotřebě energií všeho druhu sofistikovaným výběrem
  zařízení, technologií, vozového parku a technologických postupů.
 • Chráníme zdraví našich zaměstnanců používáním a provozováním
  bezpečných strojů, zařízení a dodržováním pracovních postupů.
 • Předcházíme pracovním úrazům a poškození zdraví zaměstnanců včetně
  vzniku nemocí z povolání vyhledáváním, hodnocením a snižováním rizik a
  odstraňováním nebezpečí.
 • Konzultujeme otázky BOZP se zaměstnanci společnosti a vítáme jejich
  aktívní spoluúčast na zlepšování pracovních podmínek, zejména v oblasti
  BOZP.
 • Spolupracujeme s dodavateli, zhotoviteli a zákazníky při prosazování zásad
  trvale udržitelného rozvoje a snižování rizik úrazů a poškozování zdraví
  zaměstnanců.
 • Zavazujeme se ke snaze minimalizace dopadů naší činnosti na životní
  prostředí.

Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:

601 267 267

840 111 111

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Staňte se členy našeho týmu.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa