Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

2000 - 2009

2000

1. 1. 2000 byly sloučeny závody Litoměřice a Ústí nad Labem, pod závod Ústí nad Labem. Probíhala aktivní spolupráce při mezinárodních konferencích a seminářích.

Společnost spolupracovala s vysokými školami ČVUT a VŠCHT a se základními školami.

2001

V lednu 2001 byly sloučeny závody Teplice a Most, pod závod Most.

Zahájena příprava rozsáhlé restrukturalizace celé společnosti k 1. 1. 2002.

Byly získány certifikáty ISO 9001 pro projektové a inženýrské činnosti na generálním
ředitelství a v závodě Ústí nad Labem pro činnosti vázané na vztahy k zákazníkům.

2002

K 1. 1. 2002 byl sloučen závod Děčín se závodem Ústí nad Labem a závod Chomutov se závodem Most. Vznikly dva specializované závody – závod úpraven vod a závod čistíren odpadních vod. Veškerou provozní činnost tak zajišťovaly tři distribuční závody se sídly v Mostě, Liberci-Vratislavicích, Ústí nad Labem a dva závody specializované se sídlem v Teplicích.
K 1. 1. 2002 došlo k fúzi VAKAS Harrachov do SčVK se začleněním pod závod Liberec – Vratislavice.

Od března 2002 zahájily SčVK jako první vodárenská společnost v České republice provoz centrálního telefonního střediska - Call centra.

Útvary obchodu a odbytu včetně zákaznických center a útvary TPČ distribučních závodů získaly certifikáty ISO 9000.

V roce 2002 došlo k rozsáhlým povodním, které způsobily škody na provozovaném majetku ve výši 60 miliónů korun.

2003

Tento rok byl extrémně suchý rok. Od května do října bylo nutné zavážet vodu cisternami do vodojemů. V průběhu roku se dovážela voda do 42 obcí.

Společnost získala 100% podíl ve Vodohospodářské společnosti Sokolov s.r.o., která provozuje vodohospodářskou infrastrukturu pro města a obce Sokolovska a Rokycanska.

K 31. 12. 2003 byl se společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. sloučen VAK Turnov, a.s. Společnost tak začala přímo provozovat infrastrukturní majetek měst a obcí bývalého okresu Semily.

V roce 2003 došlo k založení Nadačního fondu Veolia jehož aktivity byly postupně realizovány v obou krajích působnosti SčVK.

2004

Rok 2004 byl poznamenán významným poklesem prodeje pitné vody a vody odkanalizované. Propad tržeb byl částečně eliminován vyššími výkony v ostatních činnostech.

Došlo k plnému zapojení regionu Turnova a Semil do struktury SčVK, region spadl do působnosti závodu Vratislavice.

V průběhu roku 2004 probíhala příprava na integraci dvou specializovaných závodů úpraven vody a čistíren odpadních vod.

2005

I v roce 2005 pokračoval trend poklesu prodeje pitné vody a vody odkanalizované.

V rámci restrukturalizace společnosti byly od počátku roku do jednoho závodu integrovány specializované závody Úpraven vod a Čistíren odpadních vod. Probíhala příprava na centralizaci vybraných činností.

2006

Od 1. 1. 2006 byl do funkce generálního ředitele jmenován Ing. Ondřej Beneš
PhD., MBA.

Rok 2006 postavil před společnost spoustu překážek, které musela překonat, aby znovu potvrdila kredit přední české vodárenské společnosti. Začátek roku a celé jeho první čtvrtletí provázela extrémní zima s neobvykle velkým množstvím přetrvávajícího sněhu. Tato nepřízeň počasí komplikovala vodárenskou činnost zejména v Libereckém kraji a vyžádala si zvýšení nákladů provozní činnosti. Velké množství sněhu vystřídaly povodně, při kterých společnost projevila maximální solidaritu poskytnutím pomoci postižením městům a obcím.

Za účelem zvýšení produktivity práce a kvality poskytovaných služeb zahájila společnost přípravu a částečnou realizaci restrukturalizace společnosti. Jednotlivé projekty restrukturalizace spočívaly v centralizaci vybraných činností.

V oblasti inovací SčVK ve spolupráci s SVS přistoupily k implementaci technologie
úpravy vody ÚV zářením na několika provozovaných úpravnách vody.

2007

K 1. 1. 2007 došlo k fúzi se společností Hydria spol.s r.o. V průběhu roku byla dokončena reorganizace společnosti, která zajistila zlepšení činnosti centralizovaných útvarů.

2008

V oblasti BOZP společnost získala certifikaci dle normy ČSN OHSAS
18 001:2008.

V oblasti péče o životní prostředí dosáhla společnost řady úspěchů zejména dalším zlepšením kvality dodávané pitné vody a čištěním odpadních vod. SčVK opět získaly certifikát ISO 14 001.

SčVK se staly první vodárenskou společností ČR s programem sociální zodpovědnosti
– firemního dobrovolnictví, kdy pomoc sociálně a zdravotně potřebným je dána pracovním a osobním časem zaměstnanců – dobrovolníků.

Útvary projekce a inženýrské činnosti byly velmi úspěšné – SčVK zvítězily v soutěži Vodohospodářská stavba roku v obou relevantních kategoriích. Montéři společnosti dosáhli stříbrné pozice v soutěži zručnosti na výstavě VOD-KA.

Společnost zachovala tradice pravidelných kulturních a sportovních akcí. Nadační fond Veolia nabídl zaměstnancům společnosti Minigranty na podporu dobročinných aktivit z jejich okolí. Byly podpořeny tři projekty v celkové částce 75 tisíc Kč. Správní rada Nadačního fondu Veolia rozhodla o pokračování projektu Minigranty i v dalších letech.

K 31. 12. 2008 zaniká specializovaný závod úpraven vod a čistíren odpadních vod.

2009

S počátkem roku došlo ke změně na pozici generálního ředitele. Na toto místo byl jmenován Ing. Bohdan Soukup, Ph.D., MBA.

Od 1. 1. 2009 byly jednotlivé činnosti Specializovaného závodu ( SZ) Teplice spravovány distribučními závody Most, Ústí nad Labem, Liberce – Vratislavice a nově vzniklým Integrovaným závodem Turnov. Provozování oblasti českolipské oblasti bylo ze závodu Ústí nad Labem převedeno pod závod Liberec – Vratislavice.

Rok 2009 byl ve všech oblastech velmi náročným rokem. Hospodářská krize, která zasáhla ekonomiku celého státu, měla dopad i na hospodaření společnosti. V jejím důsledku došlo k mimořádnému poklesu odbytu ve vodném a stočném. Nemalý dopad měla i na tvorbu opravných položek k pohledávkám v souvislosti s vyvolanou platební neschopností mnoha
průmyslových zákazníků. I přes tyto velmi nepříznivé aspekty se podařilo dosáhnout požadovaného hospodářského výsledku společnosti.

Velkého úspěchu se dosáhlo v oblasti BOZP, kde se podařilo snížit pracovní úrazovost na historicky nejnižší hodnotu za dobu činnosti společnosti. V rámci provozní činnosti byla posílena hodnota přístupu k zákazníkovi. Kvalitu poskytovaných služeb na sklonku roku potvrdil velmi dobrý výsledek průzkumu spokojenosti zákazníka.

V roce 2009 společnost opět získala ocenění Stavba roku za projekci a inženýring vodohospodářské stavby „Dubí,Cínovec-zdroj vody,modernizace “.

Svou sociální zodpovědnost potvrdila společnost poskytnutím pomoci při řešení krizové povodňové situace na Děčínsku.

Za realizované aktivity v oblasti firemního dobrovolnictví společnost obdržela cenu za příkladnou práci „Křesadlo 2009“ od hejtmanky Ústeckého kraje a primátora statutárního města Ústí nad Labem.

Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:

601 267 267

840 111 111

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Staňte se členy našeho týmu.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa