Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

2014 - 2020

2014

Rok 2014 byl rokem stabilizace změn provedených ve společnosti v předešlém roce. Společnost začala organizačně fungovat prostřednictvím šesti odborných úseků přímo podřízených generálnímu řediteli a čtyř oblastních závodů. S těmito procesními změnami se podařilo velmi dobře vyrovnat.

Z počátku roku uspořádalo vedení společnosti v každém okrese v rámci provozovaného území setkání zástupců měst a obcí s představiteli společnosti. Tato setkání umožnila partnerům z radnic a magistrátů seznámit se s fungováním společnosti, se změnami v zákaznických smlouvách vyvolanými novým občanským zákoníkem, s novými službami, se zdroji a kvalitou pitné vody v dané oblasti. Na setkáních byly předány přímé kontakty na příslušné manažery vodovodů a kanalizací.  

 

2015

Rok 2015 lze dle klimatických podmínek nazvat rokem sucha. Velmi podprůměrné množství srážek a horké léto způsobilo značný pokles množství podzemních vod v celé republice a mnoho obcí, závislých na vlastním zásobování ze studní, mělo velké nesnáze. Díky povrchovým nádržím Jizerských a Krušných hor, které jsou zdrojem pro výrobu pitné vody a jejichž zásoba byla dostatečná, společnost plynule zásobovala své zákazníky, bez jakýchkoliv omezení. Do obcí, ve kterých je voda čerpána z místních pramenišť, zaměstnanci zaváželi vodu cisternami do vodojemů, čímž zajistili plynulost dodávky vody do kohoutku zákazníka. Vedení společnosti vyhovělo i žádosti Krajského úřadu Libereckého kraje a náhradní zásobování prostřednictvím cisteren bylo poskytnuto i obcím, které nejsou společností provozovány.

Dešťové srážky se v tomto roce vyskytovaly velmi ojediněle a vzhledem k celkovému suchu, neposílily vydatnost pramenišť, ale způsobily jejich zakalení. K tomuto došlo i na prameništích, která jsou zdrojem vody pro zásobování města Nový Bor a obce Okrouhlá. Tato zakalení pramenišť na několik dní způsobila zhoršení kvality vody a vyhlášení dodávané vody jako vody nepitné. Zaměstnanci společnosti každý den v průběhu této mimořádné situace od ranních hodin až do pozdních nočních hodin poskytovali náhradní zásobování prostřednictvím mobilních i stacionárních cisteren. Prováděli technologické kroky pro zajištění kvality vody. Několikrát denně na různých místech na distribuční síti, ale i v domácnostech zákazníků odebírali vzorky vody pro ověření účinnosti provedených opatření. Zástupci společnosti pravidelně podávali informace vedení města, obyvatelům dotčených lokalit a odpovídali na dotazy médií.

Velký úspěch zaznamenala společnost v oblasti personálního řízení. Projekt Age management zabývající se řízením zaměstnanců z hlediska jejich věku získal ocenění, které zástupci společnosti převzali v závěru roku na Pražském hradu. 

 

2016

Rok 2016 nezaznamenal žádné extrémní změny počasí, a přesto připravil i náročné úkoly. Mírná zima  2015/2016 způsobila biologické oživení vodárenské nádrže Přísečnice, které v historii této nádrže nemá obdoby. Zaměstnanci společnosti tak museli řešit výkyvy kvality surové vody v ukazateli zápach. Ani úpravna vody Hradiště, která stabilně upravuje surovou vodu na pitnou vodu vysoké kvality, si s tímto jevem neuměla poradit. Zaměstnanci prokázali vysoké nasazení, díky kterému se podařilo během 14 dnů problém vyřešit. To vše za plného provozu technologické linky a bez odstavení výroby vody.

Společnost v rámci své činnosti reagovala i na veřejné celosvětové dění. Vzhledem k navýšení četnosti teroristických útoků byl posílen monitoring hlavních zdrojů pro výrobu pitné vody a pokračovalo se v zabezpečení úpraven vod, vodojemů a dalších zařízení určených pro zásobování obyvatel pitnou vodou proti neoprávněnému vstupu. V současné době společnost monitoruje 1 339 objektů. V souvislosti s důrazem na monitoring objektů prošla všechna tři dispečerská pracoviště společnosti významnou technologickou obměnou. Byly osazeny nové zobrazovací systémy, nové konfigurace velkoformátových monitorů na stolech dispečerů s velkým rozlišením a velkoplošné panely na zdech.

Od 1. ledna 2016 společnost sjednala pro své smluvní zákazníky pojištění pro řešení nouzových situací spojených s únikem vody. Pojištění umožňuje zákazníkům využít asistenční služby, která přijede na místo a zdarma pomůže s opravou havárie. Dále je v rámci pojištění umožněna refundace nákladů spojených s únikem vody.  V prvním roce zavedení tohoto pojištění jej využilo 168 zákazníků. 

 

2017

V roce 2017 zaměstnanci společnosti opravili 4596 havárii na vodovodních řadech vždy s cílem eliminace dopadu rozsahu havárie na omezení dodávky vody.  Poradili si i s opravami havárií v nestandardních podmínkách. Již v počátku roku opravili havárii na přivaděči pro město Ústí nad Labem, který se nachází 15 metrů nad řekou na přemostění mezi obcemi Libochovany a Prackovice.  V říjnu obstáli i v zásobování zákazníků v kalamitním stavu. V důsledku vichřice došlo k výpadku elektrické energie v obou krajích provozovaného území.  V důsledku toho byly všechny velké úpravny Ústeckého a Libereckého kraje, čerpací stanice a čistírny odpadních vod bez dodávek proudu. Zaměstnanci řešili koordinaci elektrocentrál a s tím spojené zajištění všech hlavních zdrojů. Až na drobné výjimky nebyla přerušena dodávka vody. 

 

2018

Rok 2018 byl velmi významným a náročným rokem. Po celý rok se intenzivně připravovalo nastavení nového fungování provozní společnosti související se změnou akcionářské struktury od 1. ledna 2019. Byly zmapovány jednotlivé procesy fungování společnosti a nastaveny tak, aby od 1. ledna mohlo dojít k plynulému přechodu na nový model provozování - Vlastnický model se servisním prvkem.

Tento provozní model je výsledkem provedených právních analýz, ekonomických analýz, dlouhodobých intenzivních jednání pracovní skupiny složené ze zástupců obou akcionářů. K uvedenému datu dochází k rozdělení činností společnosti SčVK mezi provozní společnost SčVK z 99,2% vlastněnou Severočeskou vodárenskou společností a nově vzniklou servisní společnost Severočeská servisní a.s., která je ze 75 % vlastněna SčVK a z 25 % společností VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A.

Rok 2018 byl náročný i v provozních činnostech. Vysoké nadprůměrné teploty začaly již v měsíci dubnu a pokračovaly po celé léto. Celý rok 2018 lze označit jako velmi suchý rok, což se odrazilo na menších lokálních zdrojích, které byly vzhledem ke srážkovému deficitu, méně vydatné. Horké dny způsobovaly nejen vysychání zdrojů, ale také nárůst spotřeby vody zákazníky. Řidiči jezdili s cisternami napříč oběma kraji a zaváželi místní vodojemy tak, aby nedocházelo k přerušení dodávky vody a zákazník v domácnosti nepoznal nedostatek vody. Doplňování vodojemů a poskytování pitné vody prostřednictvím cisteren přetrvávalo do konce roku. Pomohli jsme i obcím, které nejsou napojeny na veřejný vodovodní řad a obrátily se na nás se žádostí o pitnou vodu. Obyvatelům těchto obcí vyschly studny a tak naše cisterny poskytly pitnou vodu i v těchto oblastech. 


2019

Do roku 2019 jsme vstoupili jako součást jedné skupiny, jednoho koncernu pod značkou Severočeská voda. Pokračujeme v našich podnikatelských aktivitách podle stanovených plánů a cílů. Současně jsme nastoupili cestu sbližování klíčových procesů, sjednocování a zjednodušování postupů, které pomáhají lépe koordinovat práci našich společností, komunikaci s dodavateli, odběrateli, úřady i mezi sebou navzájem.
Pro naše zákazníky, odběratele služeb, se nic zásadního nezměnilo a nemění. Dodávky vody, vyúčtování, servisní zásahy, asistence, zákaznická centra … to vše běží jako doposud. Služby zajišťují stejní lidé, kterým na pracovním oděvu či na vozidle možná přibylo logo navíc, ale stále jsou součástí skupiny firem pečujících o severočeskou vodu a naše zákazníky.

 

2020

Rok 2020 byl velmi náročný a v mnoha ohledech zcela výjimečný především z pohledu nároků kladených na zajištění bezpečného provozu vodárenství. Tak jako celý svět byla i Česká republika zasažena virem COVID-19 (koronavirem SARS-CoV-2) ohrožujícím zdraví nás všech. Boj s touto nákazou, pandemií koronaviru, si vyžádal celou škálu mimořádných opatření nutných k naplnění vládních opatření a k zajištění provozu celého komplexu vodárenských zařízení a vodárenské infrastruktury i v době opakujícího se nouzového stavu, který byl v České republice vyhlášen.

V souvislosti s tímto děním se ve společnostech skupiny Severočeská voda aktivoval krizový štáb, který na svých pravidelných schůzkách zaváděl veškerá opatření směřující nejen k implementaci aktuálně vydávaných vládních opatření, ale především opatření k ochraně našich zaměstnanců a zajištění plného provozu celé vodárenské infrastruktury. Práce zaměstnanců obsluhující úpravny vod a čistírny odpadních vod se nastavila ve střídavém směnném režimu tak, aby byl minimalizován jejich osobní kontakt. Společnost nastavila i systém náhradníků pro případ, že by došlo k nakažení některého ze zaměstnanců. Při opravách a rekonstrukcích vyžadujících přerušení dodávky vody jsme každou odstávku vody posuzovali a rozhodovali o ní podle aktuálních podmínek s ohledem na její předpokládanou délku trvání a plošný rozsah. Bezpečnostní a hygienická opatření jsme zavedli také na stavbách při spolupráci s dodavateli. V maximální možné míře jsme pro naše zaměstnance zajistili ochranné pomůcky a prováděli průběžně i preventivní opatření v rámci celé skupiny Severočeská voda.

Pro naše zákazníky, odběratele služeb, jsme zůstali v kontaktu prostřednictvím webových stránek s interaktivními formuláři, zákaznických účtů a webové aplikace Voda SčVK. Veškeré požadavky našich zákazníků jsme řešili distančně, pouze v případě nutnosti podpisu byl zákazník objednán k návštěvě zákaznického centra.  Tato distanční forma vyřizování podnětů našich zákazníků značně navýšila vytíženost call centra společnosti. Pro zachování bezpečnosti operátorek call centra jsme v průběhu letních měsíců připravili nouzové řešení zahrnující i možnost plně zastávat tyto činnosti z domova tzv. home office, a to včetně neustálé systémové kontroly sledování hovorů.  

Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:

601 267 267

840 111 111

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Staňte se členy našeho týmu.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa