Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Odvádění srážkových vod kanalizací pro veřejnou potřebu

Odvádění srážkových vod kanalizací pro veřejnou potřebu
23. dubna 2014

V souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhláškou č. 428/2001 Sb. zajišťuje společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. spolu s odváděním odpadních vod splaškových i odvádění srážkových vod.

Způsob výpočtu množství srážkových vod odvedených do kanalizace bez měření upravuje § 31 prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb. k zákonu č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

Novela prováděcí vyhlášky vyšla ve sbírce zákonů 28. 3. 2014. Mění způsob výpočtu srážkových vod tak, že na smlouvách od 1. 4. 2014 musí být množství srážkových vod odváděných do kanalizace vypočteno podle 30letého srážkového normálu (viz. tabulka níže).

Vyhláška vstoupila v účinnost dříve, než bylo možné získat od ČHMÚ příslušné hodnoty srážkového normálu.

Proto bude na všech smlouvách počínaje 1. 4. 2014, které jsou uzavřeny ještě podle původního znění vyhlášky, následně upraveno množství srážkových vod v souladu s novelou. Obdobně budou upravena i fakturovaná množství srážkových vod za období po 1. 4. 2014.

Výklad Ministerstva zemědělství k tomuto ustanovení je k dispozici, spolu s ostatními výklady zde.

Stanovisko Ministerstva zemědělství České republiky k hodnotě dlohodobého srážkového normálu pro rok 2021 - Prodloužení dlouhodobého srážkového normálu..pdf

 
Výpočet množství srážkových vod odváděných do kanalizace dle přílohy č. 16 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

 

 

Odtokové součinitele jsou rozlišeny podle druhu plochy:

A - zastavěné a těžce propustné zpevněné plochy: rozumí se stavby, asfaltové nebo betonové povrchy, spárovaná dlažba apod.: 0,9

B - lehce propustné zpevněné plochy: rozumí se dlažba nespárovaná nebo z lomového kamene, štěrkové povrchy, původně nezpevněné plochy trvale využívané k chůzi nebo pohybu vozidel apod.: 0,4

C - plochy kryté vegetací: 0,05

 

Hodnoty srážkového normálu 

 

Způsob zpoplatnění za odvádění srážkových vod

U nemovitosti bude vypočteno množství srážkových vod odváděných do kanalizace a toto množství se rozdělí podle podílu ploch určených v nemovitosti pro trvalé bydlení a pro činnosti neosvobozené od zpoplatnění odvádění srážkových vod.

 

Úhrada stočného za odvádění srážkových vod

Povinnost platit za odvádění srážkových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu se nevztahuje na plochy dálnic, silnic, místních komunikací a účelových komunikací veřejně přístupných, plochy drah celostátních a regionálních, včetně pevných zařízení potřebných pro přímé zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy, zoologické zahrady a plochy nemovitostí určených k trvalému bydlení a na domácnosti.

Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:
601 267 267 / 840 111 111

kontaktní e-mail:
info@scvk.cz

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa