Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Odvádění srážkových vod kanalizací pro veřejnou potřebu

Odvádění srážkových vod kanalizací pro veřejnou potřebu
23. dubna 2014

V souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhláškou č. 428/2001 Sb. zajišťuje společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. spolu s odváděním odpadních vod splaškových i odvádění srážkových vod.

Způsob výpočtu množství srážkových vod odvedených do kanalizace bez měření upravuje § 31 prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb. k zákonu č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

Od 1. 4. 2014 musí být množství srážkových vod odváděných do kanalizace vypočteno podle 30letého srážkového normálu (viz. tabulka níže).

Výklad Ministerstva zemědělství k tomuto ustanovení je k dispozici, spolu s ostatními výklady zde.

Od 1. 1. 2022 jsou pro výpočet srážkových odpadních vod v platnosti nové srážkové normály za období 1991 až 2020. Ty jsou k dispozici pro konkrétní odběrné místo v zákaznických centrech.

 

Výpočet množství srážkových vod odváděných do kanalizace dle přílohy č. 16 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

 

 

Odtokové součinitele jsou rozlišeny podle druhu plochy:

A - zastavěné a těžce propustné zpevněné plochy: rozumí se stavby, asfaltové nebo betonové povrchy, spárovaná dlažba apod.: 0,9

B - lehce propustné zpevněné plochy: rozumí se dlažba nespárovaná nebo z lomového kamene, štěrkové povrchy, původně nezpevněné plochy trvale využívané k chůzi nebo pohybu vozidel apod.: 0,4

C - plochy kryté vegetací: 0,05

Od 1. 7. 2022 dojde k rozšíření tabulky pro výpočet množství srážkových vod odváděných do kanalizace z důvodu novely vyhlášky č. 428/2001 Sb. takto:

A - těžce propustné zpevněné plochy, zastavěné plochy například střechy s nepropustnou horní vrstvou, asfaltové a betonové povrchy, dlažby se zálivkou spár, zámkové dlažby: 0,9

B - půdorysná plocha vegetační střechy s mocností souvrství od 5 do 10 cm, umožňující částečné zadržování srážkových vod: 0,6

C - propustné zpevněné plochy, například upravené zpevněné štěrkové plochy, dlažby se širšími spárami vyplněnými materiálem umožňujícím zasakování: 0,4

D - půdorysná plocha vegetační střechy s mocností souvrství od 11 do 30 cm, umožňující částečné zadržování srážkových vod: 0,3

E - půdorysná plocha vegetační střechy s mocností souvrství od 31 cm, umožňující částečné zadržování srážkových vod: 0,1Způsob zpoplatnění za odvádění srážkových vod

U nemovitosti bude vypočteno množství srážkových vod odváděných do kanalizace a toto množství se rozdělí podle podílu ploch určených v nemovitosti pro trvalé bydlení a pro činnosti neosvobozené od zpoplatnění odvádění srážkových vod.


Úhrada stočného za odvádění srážkových vod

Povinnost platit za odvádění srážkových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu se nevztahuje na plochy dálnic, silnic, místních komunikací a účelových komunikací veřejně přístupných, plochy drah celostátních a regionálních, včetně pevných zařízení potřebných pro přímé zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy, zoologické zahrady a plochy nemovitostí určených k trvalému bydlení a na domácnosti.

Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:

601 267 267

840 111 111

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Staňte se členy našeho týmu.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa