Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Protikorupční politika skupiny

HLAVNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROGRAMU SKUPINY

Skupina se trvale snaží vytvářet prostředí, ve kterém jsou odmítány všechny formy korupčního jednání, jsou dodržovány etické zásady a je zdůrazňována ochrana majetku Skupiny. Protikorupční program Skupiny je základem tohoto úsilí.

Systém vnitřních kontrol, mechanismů a procesů zavedených v rámci protikorupčního programu Skupiny má za cíl vytvořit efektivní obranu vůči korupčnímu jednání prostřednictvím následujících principů:

 • korupční jednání ve všech formách je zakázáno a Skupina jej netoleruje,
 • ve Skupině je zajištěn soulad s  povinnostmi vyplývajícími z protikorupční legislativy i dalších předpisů, které dopadají na činnost Skupiny,
 • Skupina dbá na dodržování vnitřních předpisů a pravidel chování,
 • Skupina řídí a hodnotí korupční rizika a následné kroky plánuje v závislosti na výsledcích hodnocení korupčních rizik,
 • ve Skupině probíhá kontinuální hodnocení dosahování cílů v oblasti boje proti korupci a testování efektivnosti zavedených kontrolních opatření, mechanismů a procesů,
 • Skupina podporuje a aktivně vytváří firemní kulturu založenou na integritě a  osobní odpovědnosti všech, kteří spolupracují se Skupinou a na dostupnosti podpory pro všechny relevantní subjekty,
 • představitelé Skupiny aktivně komunikují a prosazují protikorupční program Skupiny dovnitř i navenek.

Za protikorupční program Skupiny odpovídají představenstva jednotlivých společností. 

Členové představenstva:

 • stanovují cíle protikorupčního programu a dohlíží na jeho správné nastavení a fungování
 • aktivně prosazují protikorupční postoje vůči zaměstnancům Skupiny i třetím osobám
 • provádí pravidelné přezkoumání protikorupčního systému řízení Skupiny a jednotlivých společností a přijímají opatření k jeho zlepšení a rozvoji.
CÍLE PROTIKORUPČNÍ POLITIKY SKUPINY
 • dodržovat a prosazovat postoj nulové tolerance ke korupčnímu jednání ze strany všech zaměstnanců i třetích osob, které spolupracují s jednotlivými společnostmi Skupiny,
 • minimalizovat motivaci všech zaměstnanců a představitelů Skupiny ke korupčnímu jednání,
 • zvyšovat informovanost o důsledcích odhaleného korupčního jednání (šetření, disciplinární, soukromoprávní a veřejnoprávní postih pachatelů korupčního jednání i jejich pomocníků),
 • poskytnout informace a pokyny o tom, jak Skupina vnímá a řeší otázky korupčního jednání, všem zaměstnancům i třetím osobám.

Dosažení cílů protikorupční politiky Skupiny zajišťují řídící dokumenty a postupy v oblasti:

PREVENCE
 • Vytváření a posilování protikorupčníhoprostředí
 • Identifikace a hodnocení korupčních rizik
 • Prověřování a řízení zaměstnanců a třetích osob
DETEKCE
 • Prošetřování korupčního jednání
 • Finanční a nefinanční kontroly
REAKCE
 • Přijímání nápravných opatření
 • Monitoring, testování a hodnocení protikorupčního programu
DŮSLEDKY PORUŠENÍ PRAVIDEL CHOVÁNÍ

Porušení pravidel protikorupčního chování bereme velice vážně a z každého takového porušení vyvodíme odpovídající důsledky. O důvodném podezření na porušení pravidel protikorupčního chování budeme podle závažnosti informovat orgány činné v trestním řízení, regulatorní orgány či jiné orgány veřejné moci. Dále můžeme zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které nám byly způsobeny v důsledku porušení pravidel protikorupčního chování.

Pro vrcholné představitele, vedoucí zaměstnance i  další zaměstnance našich Společností může mít porušení pravidel protikorupčního chování za následek vnitřní vyšetřování a  disciplinární důsledky, včetně propuštění či odvolání. Porušení pravidel protikorupčního chování může vyústit i  v  soukromoprávní odpovědnost (zejména za způsobenou škodu) či veřejnoprávní odpovědnost (za trestný čin nebo přestupek). Hrozícími sankcemi pro fyzické osoby jsou zejména napomenutí, zákaz činnosti, pokuta či peněžitý trest nebo tresty odnětí svobody.

Pro třetí strany může mít porušení pravidel protikorupčního chování za  následek okamžité ukončení smluvní spolupráce s  našimi Společnostmi. Porušení pravidel protikorupčního chování může vyústit i v soukromoprávní odpovědnost (zejména za způsobenou škodu) či veřejnoprávní odpovědnost (za trestný čin nebo přestupek) konkrétních fyzických či právnických osob. Hrozícími sankcemi pro fyzické osoby jsou zejména napomenutí, zákaz činnosti, pokuta či peněžitý trest nebo tresty odnětí svobody. Hrozícími sankcemi pro právnické osoby jsou zejména zákaz činnosti, pokuta či peněžitý trest, zákaz plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži, zákaz přijímání dotací a subvencí nebo uveřejnění rozsudku/rozhodnutí o přestupku.

Důležité kontakty

Zákaznický - Havarijní telefon:

601 267 267

840 111 111

Žádost o vyjádření

Potřebujete vyjádření provozovatele k možnosti napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, k dokumentacím a povolením?

Kariéra

Nepřehlédněte aktuální Nabídky zaměstnání v naší společnosti.

Staňte se členy našeho týmu.

Dotaz na kvalitu

V případě, že v interaktivní mapě nenaleznete potřebné informace o kvalitě dodávané pitné vody, použijte formulář.

Zákaznická data

Vstup do zákaznického portálu, kde můžete spravovat svá vyúčtování, kontrolovat faktury, zadávat samoodečty.

Přípojka a smlouva

Základní informace jak postupovat, chcete-li si zřídit vodovodní a/nebo kanalizační přípojku.

Česká Lípa Děčín Chomutov Jablonec nad Nisou Jilemnice Kadaň Liberec Litoměřice Žatec Louny Most Roztoky Špindlerův Mlýn Teplice Turnov Ústí nad
Labem
Varnsdorf Mapa